Condicions de compra

Totes les compres que es realitzin a la nostra botiga online www.policiasporyparalosvalientes.org estan subjectes a les condicions generals de contractació exposades en el present document. Les vendes celebrades són vendes a distància, regulades per la legislació espanyola vigent en la matèria, amb una finalitat solidària.

 1. Identificació

El web www.policiasporyparalosvalientes.org pertany a l’associació Ègara Cops Walkers associació legalment constituïda amb C.I.F. G66799537 i domicili a Av. De les Glòries Catalanes Núm. 3 08223 Terrassa i amb les següents dades de contacte: 937 805 555 / e-mail egaracopswalkers@gmail.com.

 1. Activitat

El web www.policiasporyparalosvalientes.org és un web creat amb fins benèfics l’objectiu és obtenir aportacions econòmiques a través de l’adquisició d’un calendari solidari o de donacions directes. Així el 100% de l’aportació per l’adquisició de cada calendari i de les donacions directes, es destinaran a l’associació Polseres Candela (www.pulserascandela.com) Associació que destina totes les seves donacions a la investigació del càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

 1. Continguts i informació subministrada

Ègara Cops Walkers estableix tot un seguit de processos realitzats pel nostre equip de col·laboradors juntament amb la nostra tecnologia, per oferir tota la informació continguda en aquest website de forma clara i veraç.

En el cas que en algun moment es produís un error de qualsevol tipus, de presentació de la informació o de funcionament del web, sent aliè en tot moment a la nostra voluntat, es procediria immediatament a la seva correcció.

Si algun comprador hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, Ègara Cops Walkers li comunicarà aquest error atorgant-li dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva. Ègara Cops Walkers es reserva el dret a modificar l’oferta presentada al website www.policiasporyparalosvalientes.org en qualsevol moment.

 

 1. Preus i impostos aplicables

 

Atès que la finalitat del web www.policiasporyparalosvalientes.org és la d’obtenir aportacions econòmiques amb finalitats benèfiques i el lliurament del calendari es lliura com a agraïment, la informació sobre preus no inclou ni contempla cap desglossament d’IVA. De la mateixa manera, no es contempla cap reducció o descompte del preu del calendari a entitats i/o zones geogràfiques exemptes del pagament d’IVA.

El web www.policiasporyparalosvalientes.org s’adreça exclusivament a persones dins de l’estat Espanyol, per la qual cosa no es preveu cap informació sobre aranzels o duanes.

El preu simbòlic del catàleg de www.policiasporyparalosvalientes.org podrà ser revisat i/o modificat per part d’Ègara Cops Walkers sense avís previ si les circumstàncies ho requereixen en qualsevol moment. En aquest cas, la informació sobre el preu serà mostrada al web www.policiasporyparalosvalientes.org i les pàgines corresponents al procés d’adquisició del catàleg.

 1. Sistema d’adquisició

 La compra del catàleg amb fins benèfics es pot realitzar de diferents maneres:

– Sol·licitant el catàleg a través del web www.policiasporyparalosvalientes.org.

– Contactant directament amb Ègara Cops Walkers a través del formulari web.

– En qualsevol de les activitats públiques en les que col·labori Ègara Cop Walkers.

 1. Forma de pagament

 L’adquisició del calendari a través del web www.policiasporyparalosvalientes.org es podrà efectuar únicament a través de targeta de crèdit (Visa, Visa, Mastercard, American Express, Maestro).

Les possibles comissions bancàries que pogués carregar l’entitat bancària per aquesta transferència, aniran a càrrec del comprador.

Ègara Cops Walkers garanteix que les compres realitzades a través del web www.policiasporyparalosvalientes.org són 100% segures. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que es transmeti viatja xifrada a través de la xarxa i tan sols la rebrà la nostra entitat bancària.

En acabar el procés de compra amb targeta de crèdit, es realitzarà una connexió mitjançant connexió segura directament al Terminal de Venda de l’entitat financera, des d’on el comprador podrà introduir les dades de la seva targeta i validar-les. Posteriorment el banc d’indicar si l’operació és conforme i automàticament el sistema de www.policiasporyparalosvalientes.org començarà a processar la comanda.

 1. Forma, despeses i termini d’enviament

 Els enviaments del catàleg es realitzen a través dels serveis de missatgeria de l’empresa MRW, empresa que realitzarà l’enviament de forma gratuïta a qualsevol punt de l’estat espanyol amb la finalitat de col·laborar de forma altruista en el projecte “Posa’t en el seu cap”. El catàleg només es distribuirà a l’estat espanyol i no està disponible per a altres països.

El lliurament s’intentarà realitzar a 2/3 dies (laborables) depenent del punt de lliurament. Si això no s’aconseguís Ègara Cops Walkers no tindrà cap responsabilitat pel retard en el lliurament del material.

En el moment de la recepció del catàleg, el comprador té la responsabilitat de revisar que estigui en bones condicions i de notificar qualsevol problema, trencament o desperfecte que s’hagi detectat en ell. En cas de detectar alguna d’aquestes incidències el comprador té el dret a no acceptar el producte, indicant el motiu en l’albarà de lliurament. Així mateix, el client ha de comunicar el problema mitjançant el formulari de contacte del web, del correu electrònic egaracopswalkers@gmail.com o trucant al telèfon 937.805.555 en un termini de 48 hores per tenir dret a qualsevol reclamació.

Els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries en el transportista i per dificultats en el lliurament de mercaderies (per exemple, tempestes o vagues).

8.       Política de cancel·lacions i devolucions 

Un cop tramitada la compra, el client disposa de 48 hores per cancel·lar-la. Per a això, s’haurà de posar en contacte directament amb Ègara Cops Walkers mitjançant el formulari de contacte del formulari de contacte del web www.policiasporyparalosvalientes.org, l’adreça de correu electrònic egaracopswalkers@gmail.com o trucant al telèfon 937 805 555. Un cop passades les 48 hores des de la compra, Ègara Cops Walkers no contempla el reemborsament del calendari solidari per cap motiu. En el cas que l’usuari hagi rebut un calendari en males condicions o en el cas que el calendari tingués algun problema de fabricació, sempre que el comprador hagi fet constar aquest problema en l’albarà de lliurament, Ègara Cops Walkers es compromet a enviar un nou calendari per a esmenar el problema. Per iniciar el tràmit de reenviament del calendari, serà necessari que el comprador, a més de fer constar el seu problema a l’albarà de lliurament, es posi en contacte amb Ègara Cops Walkers mitjançant el formulari de contacte del formulari de contacte del web www.policiasporyparalosvalientes.org, l’adreça de correu electrònic egaracopswalkers@gmail.com o trucant al telèfon 937.805.555 Ègara Cops Walkers no realitzarà cap reenviament del producte en si, mentre no s’hagi comprovat la recepció i l’estat del producte objecte de la devolució. En cas de devolució, Ègara Cops Walkers reenviarà un nou calendari dins dels 2 dies següents a la recepció del calendari retornat, sense cap cost afegit ni en transport. En cas de devolució per canvi d’opinió, les despeses de transport aniran a càrrec del client. 

9.   Obligacions del client

 El comprador del calendari a través www.policiasporyparalosvalientes.org es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre que identifiquen al comprador i les adreces d’enviament i de facturació. www.policiasporyparalosvalientes.org dóna la consideració de comprador a aquell que consigni les seves dades correctament, de forma veraç o de bona fe, de manera que la consignació de dades falses, a més de comportar les conseqüències previstes per les lleis (Codi Penal, articles 248 , 255, 387, 392, 395, 623), implica per al comitent la pèrdua de la condició de comprador i dels beneficis previstos per als consumidors. El comprador es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents Condicions Generals de Compra entenent que recullen la millor voluntat de servei possible. El comprador es compromet a possibilitar el lliurament de catàleg facilitant una adreça de lliurament en la qual pugui ser rebut dins l’horari habitual de lliurament de mercaderies (de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 i de 16:00 a 18: 00). Si considera que és millor fer l’enviament a una altra direcció diferent al domicili particular, si us plau faciliti la segona direcció a l’introduir les seves dades. En cas d’incompliment per part del comprador d’aquestes obligacions Ègara Cops Walkers no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

 1. Llei de Protecció de dades

 Ègara Cops Walkers garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres compradors.

Totes les dades facilitades pels nostres compradors a Ègara Cops Walkers a través del web www.policiasporyparalosvalientes.org, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la nostra responsabilitat.

Per raons tècniques, per al correcte compliment de l’ordre de compra cursada les dades han de ser posats a disposició d’Ègara Cops Walkers. En el cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir almenys durant cinc anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·liciti.

Ègara Cops Walkers sol·licita l’autorització per part del client per al tractament de les seves dades en la forma i amb els fins que acabem d’indicar. Si no desitja que aquest tractament es dugui a terme, preguem ens envieu una carta que així ho indiqui a l’adreça Av. De les Glòries Catalanes Núm. 3 08223 Terrassa o un missatge per correu electrònic a egaracopswalkers@gmail.com, escrivint al assumpte: “Baixa de dades” i les seves dades seran destruïts.

No obstant això, i d’acord amb el que disposa la Llei de Protecció de Dades, Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, l’usuari de www.policiasporyparalosvalientes.org podrà en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i si cas revocació del consentiment en la referida Llei i altres normes que la desenvolupen, escrivint una carta que així ho indiqui a l’adreça Av. de les Glòries Catalanes Núm. 3 08223 Terrassa, o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça egaracopswalkers@gmail.com.

El contingut d’aquesta pàgina pot canviar de conformitat amb les exigències de la legislació vigent en cada moment.

 1. Política de Confidencialitat

 Ègara Cops Walkers garanteix la confidencialitat de les dades. Valorem molt la confiança dipositada en nosaltres, per això, assegurem que la confidencialitat de les seves dades és el nostre màxim compromís. Les idees, suggeriments o qualsevol altra informació que decideixi compartir amb nosaltres, serà utilitzada exclusivament per a proporcionar-li un millor servei.

 1. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades en www.policiasporyparalosvalientes.org se sotmeten a la legislació espanyola.

En cas de qualsevol conflicte o discrepància el fur aplicable serà el dels jutjats o Tribunals de Terrassa, Barcelona. (Espanya).

 1. Garanties

 En el moment que un client es registra, totes les seves dades són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per tramitar la comanda. Per conèixer més sobre la nostra política de privacitat i de confidencialitat de dades visiti la secció de la nostra web: https://www.policiasporyparalosvalientes.org/ca/politica-de-privacitat/

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, i les posteriors que es desenvolupin, els clients de www.policiasporyparalosvalientes.org poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a l’adreça Av. de les Glòries Catalanes Núm. 3 08223 Terrassa.

www.policiasporyparalosvalientes.org i els seus responsables Ègara Cops Walkers se sotmeten en tot moment a la legislació espanyola.